Tartil, Syukur minangka ujung tombak Ka-Islaman (Ustadz Tatang Sopari)

Kisah, Sunnah Nabi, Tartil, Bersyukur, Khutbah Ied,

~Hamdalah-

قال الله تعالى في القرآن الكريم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصلحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

‘Aidin wal ‘aidat rahimakumullah, alhamdullillah dina saat anu ayeuna urang sadayana di takdirkeun ku Allah SWT, di pasihan keneh waktos ku Allah SWT, kanggo ngalaksanakeun salah sawios kawajiban diiantara parentah-parentah anu wajib sareng sunat anu biasa kuurang laksanakeun khususna dina dinten ieu ngalaksanakeun sholat sunat iedul fitri.

Sateuacan medar anu dimaksad, hapunten anu kasuhun boh bilih dina ngadugikeun simkuring aya bahasa anu teu sakabodos sareng bapak-bapak atanapi ibu-ibu anu aya di daerah pagarsih, sanaos simkuring urang sunda tapi biasana beda tempat beda adat, kumargi kitu kanggo urang sadayana anu yakin yen Allah SWT nyiptakeun urang sadaya leres-leres kanggo ngabdikeun diri ka anjeunna, teu weleh-weleh urang sadayana medar pituduh, medar bimbingan anu sae dina bimbingan kaagungan Allah SWT.

‘Aidin wal ‘aidat rahimakumullah, ti ngawitan takbir anu ku bapak sareng ku ibu di kumandang-keun, takbir tahmid tahlil anu tiap-tiap pelosok tur tiap-tiap tempat anu di ayakeun didinya sholat iedul fitri, ti ngawitan angkat ka tempat sholat anu tos sreg kana aturan-aturan tinangtos bakal ngucapkeun takbir tahmid tahlil anu tadi.

Namun tinangtos kanggo urang sadayana, upami di analogikeun di contohkeun kanu sanes, upami simkuring didieu tumarios ngangge bahasa sunda teu acan tangtos bahasa sunda simkuring cocok atanapi pas kana tatakrama, etika sareng murwakarti bahasa.

Aya bahasa sepuh kapungkur ngajarkeun ka murangkalihna kumaha cara ngomong anu bener, upami salah sawios sepuh tos terang kana bahasa sareng bahasa sunda anu tadi sanaos duanana lemes pasti amun salah nempatkeun pasti bakal di carekan sabab teu ngenah kadenge sanajan teu haram hukumna. Sapertos kalimat sumping sareng dongkap, duanana oge lemes eta teh, sumping lemes dongkap lemes, tapi sakali waktu mah bakal aya hiji jalma anu ngucapkeun sumping ka dirina sorangan, “Punten abdi nembe sumping” contona sapertos kitu.

Tah ngalarapkeun basa nu eta teh salah, sabab sumping mah kuduna mah di bikeun keur nu sejen. Cara ngapalkeunna gampang tingali mun aya nu hajat moal aya kalimat “wilujeung dongkap” tapi “wilujeung sumping”, anu hartina sumping teh keur batur, balikeun tah dongkap mah keur sorangan tapi teu mustahil sepuh-sepuh ayeuna atanapi pemuda-pemuda ayeuna aya anu di balikeun, “Ustadz nembe dongkap?”, “Bapak nembe dongkap?” salah eta teh. Tapi, “Bapak nembe sumping?” sareng sajabina.

Tapi upami nganggo bahasa Indonesia bebas. “Saya baru datang”, “Ustadz baru datang”, mangga sami. Upami nganggo bahasa Indonesia nu sanes dina urusan tuang (makan-pen) “Saya makan”, “Bapak makan”, “Kambing makan”. Tapi mun ngagunakeun bahasa sunda, “Abdi neda”, “Bapak tuang”, “Domba nyatu”. Dina urusan bahasa nu sanes sapertos panangan, sampean, suku, keur domba cokor keur hayam ceker, beda saetik.

Dina bahasa Arab terutami. Tos di atur sagala rupina, matak aya ilmu Tahsiin atanapi At-Tajwidu (Ilmu Tajwid), Attajwiidu huwa attahsiinu. Simkuring merhatoskeun, sababaraha kalimat anu di kaluarkeun dina urusan adzan, mangga kupingkeun, dangukeun. Bahasa kupingkeun sareng dangukeun mana nu leres? Upami ku simkuring ka kuping ku bapak-bapak ka dangu. Kalimat-kalimat ieu mangga tinggalikeun dina adzan.

Adzan mangrupikeun wahyu Allah SWT anu di dugikeun ka Nabi Muhammad SAW nganggo perhantawisan malaikat Jibril. Wahyu Allah kumplit, sampurna, teu kirang teu langkung, pas di dugikeun. Anu wahyu eta di dugikeun kanggo umat Muhammad SAW kangge urang sadaya. Mangga perhartos-keun sateuacan bener salajeungna. Kalimat takbir anu tadi.

الله أكبر الله أكبر لااله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

Margi kunaon simkuring ngabahas ieu, orang Kristen/Nasrani ayeuna mah geus barisa maca Qur’an. Bahkan mungkin wae salahsa waktu mah orang Nasrani lewih pinter maca Qur’anna ti umat Islam sorangan. Lamun dugikeun kadinya tujuan janten beda, ari urang mah meski masih tak tek tok keneh macana da puguh agamana Islam, di ajarna ge tujuannana hayang pisurgaeun, hayang di pikaridho ku Allah tapi teu mustahil maranehannana (Orang Nasrani) di ajar maca Qur’an teh lain hayang asup surga da kana agama Islamna wae teu asup. Tapi, rek ngawewejet agama urang sorangan lamun prak teu ati-ati dinu maca.

‘Aidin wal ‘aidat rahimakumullah, sakali deui takbir anu sok ku urang di kumandangkeun sanes takbir anu biasa ka hoyong urang sanes. Eta teh takbir wahyu ti Allah matak cing ati-ati dina macana atanapi dina kaefiyat macana, sabab mun salah dina maca panjang pondokna tinangtos bakal lepat hartosna.

Kalimatna ngan saurur Jaa-a (جاء) tapi mun salah ngucapkeunnana kalah ku ‘ain janten jaa’a (جاع) anu kuduna hartina “telah datang” jadi “telah lapar”. Jauhh hartosna, matak kalimat walillahi al-hamdu tungtungna al-hamdu teh sadayana teu aya nu panjang, henteu walillahi al-haaamdu tapi, الله أكبر الله أكبر لااله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ngankulantarang waqaf dal nu didinya teh hampir-hampiran teu kabaca.

Maka bakat ku apik-apikna umat Islam ngajarkeun warattilil qur’aana tartiilaa, tahh di dinya (Kalimat Takbir) teh aya warattilil qur’aana tartiilaa. Anu saterasna keunlah eta mah bagean simkuring puguhan simkuring didieu janten penceramah janten mubaligh mudah-mudahan janten pamecut kanggo semangatna urang sadayana kanggo ngaluruskeun hate urang pikeun di ajar baca Al-Qur’an anu sae tur leres sabab dina salah  sawios hadits, Rasulullah SAW nguningakeun,

خيركم من تعلم القرآن و علمه

Aya deui hiji hadits nu sanesna, nyaeta :

خياركم من تعلم القرآن و علم

Di uwihkeun kanu sasih Ramadhan nu kamari. Seer pisan jalmi anu hoyong namatkeun Al-Qur’an, hoyong khatam Al-Qur’an dina sajeruning shaum bulan Ramadhan. Tapi ampir-ampir teu ka bimbing bacaanna kumaha sabab di burukeun hayang tamat weh jeung hayang tamat. Tapi, di ajar ilmu Tajwidna di tinggalkeun. Tujuanna mah hoyong di pikaridho ku Allah hoyong tiasa (tamat).

Maka salangkungna dina shaum anu di sebat Syahrun ‘Adziimun, Syahrun Mubaarakun aya oge eta dina bulan shaum eta teh Syahrun Tarbiyyah (Bulan Pendidikan). Cing simkuring pami naros ka bapak-bapak sareng ibu-ibu pernah ka didik teu ku bulan Ramadhan nu kamari? Atau upami misalkeun tea mah sabaraha jalmi anu ka didik dina bulan Ramadhan? Dina raraga urang ngalaksanakeun shaum eta.

Sabab teu mustahil sakali waktu mah da ngan saukur nahan dahaga sareng lapar mah gampang budak ge bisaeun, mangga tinggalikeun ku bapak-bapak sareng ibu-ibu budak 5 tahun wae geus daek di ajar puasa/shaum komoh geus 6 tahun mah ayeuna geus tararamat beda jeung urang baheula keur budak. Bapak nitah shaum sina tamat indung urangna henteu di asupkeun ka goa sina buka di goa, rupa-rupa, tah indung mah nyaah teh kitu tapi indungna nu ayeuna beda, indung jeung bapak ayeuna mah sarua,” cok mah ayeuna mah budak teh sina di ajar puasa” puasa budakna di bimbing ku duaannana, matak sok di sebutkeun dina bahasa sunda “Nyaah tulang indung kolot baheula mah” ieu nu jadi indung teh.

Bapak anu jadi bapak teh bener supaya budak di ajar puasa ti umur 6 tahun/7 tahun, ku urang ka Allah tunjukkeun putra nu kapungkur ku nu jadi indung kumaha di sumputkeun ka goa di sokkeun sina dahar didinya da geus jam 12 mah lapar. Eta the ngabohong kanu jadi salakina atanapi nu jadi bapakna, ti saha di ajar ngabohong budak? Ti indungna, matak teu mustahil hiji waktu mah bakal loba budak anu ngabohong kulantaran di ajar bohong ku indungna.

Kadieunakeun-kadieunakeun mangga laparna the sabaraha jam budak ge kuateun tapi kanggo sepuh mah tinggali 12 jam setengah da lain sakadar nahan lapar jeung dahaga eta teh. Tapi aya syarat-syarat pikeun nyampurnakeun shaum urang supaya di payuneun Allah teh kenging eusina, aya eusina dina shaum nu eta.

Laparna budak jeung laparna kolot, laparna anu miskin jeung laparna anu beungha di bulan Ramadhan mah sami laparna sabab nahan laparna 12 jam langkung. Tapi misalkeun mun urang terang dina shaum aya pendidikan anu kacida hadena tur dina jero bulan Ramadhan aya tatacara shaum anu hade anu kedah di pinuhan ku sagala katentuan-katentuan tina sareat agama Islam. Maka sadayana bakal jalan kalawan lancer.

Mangga mulai di pikeurkeun deui sabaraha jalmi anu bisa nahan lapar sareng dahaga tur nahan pandanganna kana sesuatu anu lain pitinggalieunnana anu manehna nahan ceulina dina saat manehna kudu nahan ceulina, sabaraha jalmi? Saha anu teu pernah ambeuk-ambeukan dina bulan puasa? Saha anu bisa nahan ambeuk dina bulan puasa? Tah eta teh jadi tujuan anu pokok. Mangkana dina hiji waktos bakal loba jalma anu kaduhung kalawan pagawean eta sanaos pagawean eta teh alus tur hade.

Salahsa hiji carita dina kajanggalan atanapi kepalsuan ku kaduhung hiji jelema/penyesalan suatu orang. Pada suatu saat ketika Nabi menanyakan seseorang kepada sahabatnya,

اين فلان؟ (Kemana si anu?)

Para Sahabat menjawab,

انتقل الى رحمة الله (Tos mulih ka rahmatullah ya Rasul)

Kemudian Rasul bertanya lagi,

الم يقل شيئا؟ (Henteu nyarita nanaon?)

Kemudian para Sahabat mengatakan,

ليتها كانت كثيرا (Kaduhung teu mineng)

Dia menyesal karena tidak banyak melakukan, dan perkataan yang kedua,

ليتها كانت الجديدة (Kaduhung teu nu anyar)

Dan yang ketiga,

ليتها كانت الكميلة (Kaduhung teu sampurna/Kaduhung teu kabeh)

Walaupun bahasa yang di ucapkan oleh orang arab ternyata para sahabat juga belum tentu ngerti kepada apa yang di ucapkan. Kenapa para sahabat juga menanyakan kepada Rasul, “Apa artinya laetuhaa kaanat katsiira yaa Rasul?” .

Kemudian Rasul menerangkan, di dalam haditsnya menyatakan ketika di waktu hidupnya orang ini (yang meninggal ini) dia pernah berangkat ke masjid mau shalat Jum’at, kemudian di tengah jalan bertemu dengan seseorang yang buta nahh dia bertemu dengan orang itu waktu hidupnya, kemudian dia memapahnya (Di tungtun ku jalma eta the nu sakapeung maot eta teh). Di tungtun di papah sampai ke masjid/ke tempat tujuan. Ternyata di saat sakaratul mautnya,

رأى ثواب ذلك

Allah SWT memperlihatkan pahala yang hanya satu kali memapah orang yang buta. Oleh karenanya dia berucap (ليتها كانت كثيرا) “Aduh kaduhung teu mineng –geuning gede ganjarannya cacak-cacak ngan sakali”.

Cing kira-kira amun urang papanggih jeung nu lolong anu rek ti gebrus kana lobang kira-kira urang kumaha? Sakali waktu mah hayang nulungan tapi sakali waktu mah lolobana henteu. Nah, penyesalan itu walaupun baik, tapi ada penyesalan, makanya dia mengeluarkan bahasa seperti itu di saat dia sedang sakaratul maut.

Kemudian para sahabat menanyakan lagi “Yang kedua apa wahai Rasul? Yang di maksud (ليتها كانت الجديدة) ‘Aduh kaduhung teu nu anyar”.

Kemudian Rasul menerangkan, di waktu hidupnya dia pergi ke masjid di waktu shubuh karena jauh di perjalanannya dia bertemu dengan seseorang yang sedang kedinginan di tengah jalan, ngadegdeg ngahothot ceuk basa sunda mah. Kemudian di waktu itu sedang hidupnya dia menemukan/bertemu dengan seseorang yang sedang katirisan, kebetulan di waktuu itu dia memakai baju dua make jilbab make gamis dua (teu antaparah ceuk basa urang) kemudian di buka baju yang satu lalu di berikan kepada temannya yang kedinginan itu. Lalu dia bersama-sama ke masjid untuk melaksanakan shalat shubuh.

Di saat sakaratul mautnya Allah SWT memperlihatkan pahala baju yang sudah jelek yang di berikan kepada temannya yang sedang ke dinginan.

رأى ثواب ذلك

Allah SWT memperlihatkan pahala kedudukannya di sisi-Nya. Oleh karenanya dia mengucapkan di saat sakaratul mautnya (ليتها كانت الجديدة) “Kaduhung teu nu anyar -baju teh nu di bikeun teh cacak-cacak pahala nu butut wae gede”. Secara umum manusia ketika memberikan sesuatu kepada orang lain komo kanu miskin hayang na teh nu goreng. Padahal nu goreng nu butut teh nu geus haseupan di imah-na (Jalma miskin) ge loba. Secara umum manusia punya watak seperti itu.

Sedangkan aturan/syare’at dari agama Islam Allah memberikan gambar/arahan, “Berikanlah kepada orang lain sesuatu yang kamu cintai dari barang itu” Kenapa saya katakan ‘barang itu?’ sebab bakal aya jelema anu ngomong “Ustadz atuh bojo ustadz ka abdikeun” maka simkuring baris ngawaler “Barang”.

Bukan yang kamu cintai saja tapi barang yang kamu cintai. Sok bikeun kaditu, ieu mah mere baju nu geus bolong kelekna, anu geus eweuh kancingan di bikeun kabeh tapi anu benerna mah henteu. Tapi kalaupun seperti itu jika memang mampunya hanya seperti itu Allah juga mencatat kebaikan orang itu walaupun barang itu jelek.

Nah, ada penyesalan-penyesalah seperti “Duh kaduhung shaum nu kamari teh teu bener”, “Duh kaduhung zakat teh urang teu mere nu alus ongkoh urang dahar teh beas anu hade anu 13rb tapi mere nu 9rb” tidak mustahil pada suatu saat orang bakal menyesal seperti itu. Di imah namah dahar jeung bapak jeung budak memakan itu beras yang satu kilo 13rb tapi kenapa di saat membayar zakat mah nu geus buruk, nu geus aya bilatungan, nu geus aya tungeuan. Licik orang itu, oleh karenanya banyak orang seperti itu.

Tapi jangan lupa Allah mencatat beras yang di berikan untuk zakat fitrah yang ada tungeuan tetap di catat oleh Allah SWT. Kembali pada pertanyaan, cing urang rek menyesal kumaha? Bakal ada penyesalan semacam apa? Bakal ada penyesalan tentang kebaikan? Atau justru sebaliknya penyesalan karena tidak di tobati dulu di waktunya karena banyaknya kesalahan.

Sabda Rasul,

ما من احد يموت الا ندم ان كان محسن ندم ان لا يكون ازداد احسانا

Artinya : “Tidak ada suatu manusia yang meninggal kecuali dalam keadaan penyesalan, jika dia berbuat suatu kebaikan pasti dia juga akan menyesa, menyesal kenapa tidak di tambah kebaikan itu”.

Kaduhung teu di tambahan terus kahadean teh, maka Islam mah tidak ada waktu yang kosong dari pada berbuat kebaikan. Tinggali, neukteukan kuku wae di Islam mah nepikeun ka curuk mana, ramo mana nu kudu di teuk-teuk tiheula, yang harus di dahulukan untuk memotong kuku itu jari yang mana? Ari urang mah lah nu mana weh nu penting mah motong weh pokokna mah bersih.

Tingalikeun heuay, ka heuay-heuay wae aya dalilna di Islam mah, sok agama nu sejen aya moal dalil heuay? Moal aya! Matak mun heuay tong sakahayang hayoh weh calangap.

اذا تتاءب احدكم بيده على فيه

Artinya : “Lamun salah saurang diantara maraneh heuay sok simpen panangan anjeun dina bahamna”

Tah tutupan mun heuay teh, da nu tupanna teh lain kabiasaan nutup tapi aya dalilna. Tingali dina urusan bersin,

اذا عطس احدكم فليقول الحمد لله

Dina urusan bersin wae mun nu bersin ucapkeun Alhamdulillah sebagai rasa syukur ka Allah tos di pasihan bersin. Teras dina urusan kaluar kalebet wc ge aya tatacarana, sapertos kalimat “Termenung bukannya bingung muka merah bukannya marah” eta teh tatarucingan barudak baheula. Cing ceunah kira-kira naon? “Termenung bukannya bingung muka merah bukannya marah” eta teh nu keur ngising. “Termenung bukannya bingung muka merah bukannya marah” tah eta wae aya dalilna, aya do’ana saenggeus urang miceun tah kokotor teh, nyaeta,

الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه

Nepi ka urusan dieu wae aya dalilna Islam mah, tapi aya nu aneh pas urang miceun kieu teh si bujur teh ngariut henteu ciga paralon bolong henteu, tapi dina ilmu biologi ternyata ngariutna bujur nu eta teh keur motong anu kaluar, teuk-teuk weh mun aya nu kaluar teh. Tah ku eta tea teh gusti geuningan seer anu kudu di syukurkeun ku abdi dina naon wae anu di ciptakeun ku gusti.

Naon sababna jempol gendut pendek? Anu cingir rada leutik, tengah-tengah jangkung nu disebutna ge jajangkung. Naha bet aya bukuan? Salah sawiosna eta teh keur ibadah, mangga anjeun istaghfarallaha tsalaatsan, istighfar ka Allah 3x mun tos beres sholat fardlu. Terus, baca pake ieu tah (Ramo) Subhanallah 33x, Hamdalah 33x jeung Takbir 33x. Tapi macana ge lain mung sakadar kalimat nu kaluar tina lambeyna wungkul, tapi kudu di barengan ku hate.

Tapi seer nu maca subhanallah subhanallah subhanallah (gancang-pen), teu kadenge, sok tingalikeun ongkoh sarua salam teh tadi tapi naha geus shalat sunat deui. Ternyata macana subhanallah subhanallah subhanallah (gancang-pen). Eta nu di pikaridho ku Allah? Sanes! Henteu warattilil qur’aana tartiilaa maca do’a mun ciga kitu mah.

Emutan kuurang sadayana, Allah SWT ngahaja ngangge ramo-ramo ieu teh di make buku henteu saperti paralon heuras. Ngahaja di pendekkeun sawareh, jadi iraha atuh bakal sarua panjang? Sarua panjang teh tahh mun geus di riutkeun keteh ngenyot, nyomot sangu weh sarua didinya panjang ramo urang rata-rata teh.

Cing pernah syukuran teu urang ngabogaan ramo anu di elu-elu eta? Aya nu benghar dina ngurus-ngurus nu kieu, mike tyson benghar di keupeulkeun leungeunna jebret tarik meunang duit. Tapi mun di takdirkeun ramo nu ieu teh ku gusti lempeng datar kabeh terus teu aya buku-bukuan, sok lamun nyomot sangu rek kumaha? Moal bisa paling ge di toel-toel.

Syukur urang teu kitu kalebet urang ngagaduhan bulu-bulu anu aya dina tubuh urang. Saur peneliti bulu kenca jeung katuhu teh beda, jempol anu katuhu jeung kenca ge beda mangkaning sabaraha rebu miliyar jelema anu aya di dunya keur mah yeuh sadayana benten termasuk jempol anu kembar. Matak aya sidik jari, timana atuh bedana? Lahh moal kapikir eta mah ciptaan Allah tapi polisi bisa beunghar ku lantaran boga elmu sidik jari.

Gunana keur naon urang ngagaduhan ramo? Keur etika tatakrama sapapada manusa. Geura mangga pak, upami bapak sareng ibu nyarekan ka budak pernah ku jempol teu? Ahh moalnya anggeur weh make anu ieu (jari telunjuk), ngeunah teh tutunjuk kabatur bari nyarekan komo bari ngadegung teh kannya. Upami nunjukeun jalan ka sepuh ngangge , aya tamu nu bade ka jamban nunjukkeun ngangge jempol, aya anu langkung sae kusadayana jari, tapi moal mungkin nunnjuk ku cingir da moal ngeunaheun.

Didinya ge tatakrama etika ge tos aya, ternyata etika-etika tatakrama nu di bentuk ku bahasa urang sunda di canteulkeun jeung tatakrama agama Islam teh cocok pas. Kumargi kitu keur urang sadayana entong leupas tina agama.

‘Iedul fitri nu ayeuna, upami secara bahasa mangga urang kembalikeun diri urang ka fitrah sebagai mana asal urang yen fitrah urang sadaya teh nyaeta dina ngalafadzkeun kalimat Laailaahaillallah kalimat tauhid ; ari tauhid teh hartosna kejujuran, mangga dina waktos urang ngalaksanakeun shaum nu kamari eta teh tauhid nyaeta kejujuran nganggona iimaanan wahtisaaban.

Shaum nganggo iman sareng ihtisab, moal aya jelema anu ninggali dina waktu harita terus urang buka moal daek buka, naon sababna? Sabab didinya aya tauhidullah (kejujuran). Matak dina saat Umar ibn Al-Khattab ngajabat sebagai pemimpin, nerapkeun ketauhidan nerapkeun kajujuran kanu jadi bawahannana kanu jadi rakyatna pernah Umar ibn Al-Khattab mendakan hiji budak anu keur ngangon domba. Anjeunna hoyong meraktekkeun cing geus nepi can tauhid anu geus di pasihan ku Allah ka simkuring nepikeun kanu jadi budakna.

Umar nganggo acuk anu lain layakna seorang pamimpin kulantaran rek nyoba anu jadi rakyatna. Manggihan hiji budak, budakna budak angon. Kabeneran ngangon dombana teh loba kemudian Umar datang.

بئني من شئتك الي واحدة

Saur Umar teh kanu jadi budak angon teh, “cik lah jual hiji ka saya” ari budak teh ku lantaran ka amanatan ti dunungannana, manehna ngajawab.

اني مئتمن

“Kuring mah ngan sakadar ka amanatan” eta teh budak angon! Budak angon eta ngajawab mung kaamanatan.

Terus ceuk umar “Bejakeun weh ka dunungan maneh yen domba nu di angon teh di hakan ku sato buringas dua siki da moal nyahoeun ieu” tapi budak harita keneh mikir kulantaran geus aya kalimat tauhid dina dirina anu di ajarkeun ku pamimpinna, manehna ngajawab.

فاين من الله؟

“Na mung misalkeun dunungan sim kuring teu apal -terus dimana Allah?” Umar di kitukeun ku kaluarna bahasa tina budak angon ngagokgok ceurik anjeunna cacak-cacak budak ieu teh budak angon anu make bajuna cumpang camping tapi dina bahamna kaluar kalimat( فاين من الله؟) dimana ceunah Allah? Upami jelema teu ningali dunungan oge teu ningali terus kumaha jeung Allah? Ieu salah sahiji kajujuran tauhidullah.

Maka ‘iedul fitri nu ayeuna dugikeun ka payun insyaallah urang nganggo tauhid kejujuran. Kejujuran anu haqiqi nyaeta bakal di terapkeun dina diri urang masing-masing sareng nampi anu di turunkeun ti rabbi nyeta dina sare’at-sare’at anu aya di Islam.

تركت فيكم امرين ما لن تضل بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وسنة رسوله

Maka pantes lamun Rasulullah nguningakeun ka urang sadaya, ngawasiatkeun ka urang anu teu aya deui wasiat ti Rasulullah SAW iwal ti dua perkara. Lamun anjeun nyekel deleg kana dua perkara eta moal kasasar lampa nyaeta nyekel deleg Al-Qur’an sareng As-Sunnah/Al-Hadits Nabi SAW, insyaallah kumargi kitu ‘aidin wal ‘aidat rahimakumullah kanggo urang sadayana anu atos di gembleng kamari sasasih lamina dina bulan Ramadhan anu pinuh ku barakah atanapi anu di berkahan mudah-mudahan tiasa panjang (kabarokahannana) kana Ramadhan anu datang.

Rupina sakitu anu tiasa di pihatur, sakali deui mudah-mudahan anu di dugikeun tiasa mangpaat kanggo urang sadayana di awit ku amalan urang ayeuna dugikeun meutik hasil di yaumil qiyaamah.

Wassalam


[] Lapangan Paoyon, Shalatul ied, Diketik oleh: Alfani Kamil

COMMENTS

Nama

Aam Amiruddin,3,Adab Berada dalam Masjid,2,Adab Di Majelis,1,Adab Di Majlis,1,Adab di Masjid,2,Adab Islami,9,Adab Menuntut Ilmu,2,Adab Penuntut Ilmu,1,Adab Terhadap Allah,1,Adab Terhadap Allah Azza wa Jalla,1,Adab Terhadap Ayah Bunda,1,Adab Terhadap Ibu Bapak,1,Adab Terhadap Orang Tua,1,Akhlak Islami,1,Aliran Sesat,1,Amin Saefullah Muchtar,2,Android,1,apakah hormat bendera haram,1,Aplikasi,1,Aqidah,1,Artikel,44,Artikel Adab,1,artikel fikih,1,artikel fiqh,1,artikel Islam,22,Artikel Kiriman,58,Artikel Ramadhan,9,Artikel Siyasah,2,artikel tahajud,1,Artis Jadi Nabi,1,Artis Nabi,1,Artis Teladan,1,Awal Ramadhan,2,Baiti Jannati,10,Berita,31,Berita Persatuan Islam,2,Biografi,9,Buku,19,Bulughul Maram,1,Cerita Renungan,10,Dari Redaksi,5,Dewan Hisbah,10,Dewan Hisbah PP Persis,12,Dialog Islam Garuda,48,Diary Islami,1,Download,12,Download MP3 Alquran,2,Dunia Islam,6,Ekonomi dan Bisnis,4,Essay,1,Fatwa Dewan Hisbah,11,Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam,10,Fatwa Dewan Hisbah Persis,10,Featured,6,Film Umar bin Khattab,32,Fiqh Ibadah,11,Hadits,2,hukum bendera negara,1,hukum mengangkat tangan hormat bendera,1,hukum menghormat pada bendera,1,Ibadah,4,Ibadah dan Muamalah,5,Iedul Fitri,2,Informasi,1,Internasional,13,Istifta,40,Istiqro',6,Jadwal Puasa,1,Jadwal Shaum,1,Jihad PP Persis,13,Kajian,29,Kajian Ramadhan,8,Kesehatan,1,Khazanah,1,Khutbah,19,Kisah Adam menurut alquran,1,Kisah dalam Alquran,2,Kisah Hud menurut alquran,1,Kisah Idris menurut alquran,1,Kisah Ishaq menurut alquran,1,Kisah Ismail menurut alquran,1,Kisah Lengkap Nabi Adam,1,Kisah Lengkap Nabi Hud,1,Kisah Lengkap Nabi Idris,1,Kisah Lengkap Nabi Ishaq,1,Kisah Lengkap Nabi Ismail,1,Kisah Lengkap Nabi Luth,1,Kisah Lengkap Nabi Nuh,1,Kisah Lengkap Nabi Shalih,1,Kisah Luth menurut alquran,1,Kisah Nabi,8,Kisah Nuh menurut alquran,1,Kisah Shalih menurut alquran,1,Kitab,1,Kolom Hikmah,7,Kolom Motivasi,8,Kristologi,1,kumpulan fatwa dewan hisbah persis,10,Kurban,2,MBC,1,MPI,2,Musik Islami,7,Muslimah,6,Nabi Adam,1,Nabi Adam dalam Alquran,1,Nabi Hud,1,Nabi Hud dalam Alquran,1,Nabi Idris,1,Nabi Idris dalam Alquran,1,Nabi Ishaq,1,Nabi Ishaq dalam Alquran,1,Nabi Ismail,1,Nabi Ismail dalam Alquran,1,Nabi Luth,1,Nabi Luth dalam Alquran,1,Nabi Nuh,1,Nabi Nuh dalam Alquran,1,Nabi Shalih,1,Nabi Shalih dalam Alquran,1,Nasional,11,Oase Iman,39,Penerbit Jabal,4,Pengajian Ahad Viaduct,13,Pengajian Pajagalan,2,pentingnya sholat dhuha,1,Percikan Iman,2,Persatuan Islam,5,Politik,1,Politik Islam,2,Profil,1,qiaymul lail,1,Quran dan Hadits,12,Quran Digital,1,Qurban,1,Redaksi,4,Resensi Buku,2,RG-UG,1,Ringkasan Khutbah,7,Ringkasan Khutbah Jum'at,15,Sejarah Islam,5,shalat malam,1,shalat tahajud,1,Shiddiq Amien,13,Sholat,1,sholat dhuha,1,Sholat Rawatib,1,Sholat Sunnat,1,Shop,19,Sigabah,3,Sigabah.com,4,Siyasah,2,Suara Santri,1,Surat Edaran PP Persis,2,Sya'ban,1,Syaaban,1,Syiah Bukan Islam,7,Tanya Jawab Bersama Ust Aam,11,tanya jawab islam,12,Tanya Jawab Seputar Bulan Ramadhan,9,Tazkiyatun Nafs,8,The Epic Series Omar,27,Tibbun Nabawi,1,Tsaqofah,3,Umar bin Khattab Series,5,Video,55,Virus Corona,1,YDIG,12,
ltr
item
Pajagalan.com: Tartil, Syukur minangka ujung tombak Ka-Islaman (Ustadz Tatang Sopari)
Tartil, Syukur minangka ujung tombak Ka-Islaman (Ustadz Tatang Sopari)
Kisah, Sunnah Nabi, Tartil, Bersyukur, Khutbah Ied,
https://3.bp.blogspot.com/-B1nSEDa3X2Q/V3-PX5G1oNI/AAAAAAAAAUw/uWr9wPIGk1w8axLQRirkakKlOvp06rb_ACLcB/s320/Membaca-Al-Quran-dengan-tartil-e1434342746585.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-B1nSEDa3X2Q/V3-PX5G1oNI/AAAAAAAAAUw/uWr9wPIGk1w8axLQRirkakKlOvp06rb_ACLcB/s72-c/Membaca-Al-Quran-dengan-tartil-e1434342746585.jpg
Pajagalan.com
https://www.pajagalan.com/2016/07/tartil-syukur-minangka-ujung-tombak-ka.html
https://www.pajagalan.com/
https://www.pajagalan.com/
https://www.pajagalan.com/2016/07/tartil-syukur-minangka-ujung-tombak-ka.html
true
4605599093145502030
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content